درباره

ما برآنیم تا با رشد تجارت خود و کاهش اثرات زیست محیطی و افزایش اثرات مثبت اجتماعی سازمانی پویا و در جهت مثبت داشته باشیم.

Back to top