نوآوری

ما استراتژى اى ارائه كرديم تا به هدفمان كه ساخت يك زندگى عادى پايدار است، برسيم.

ما همچنان معتقديم كه تجارت بايد نقش مثبتى براى مقابله با چالش هاى جهان داشته باشد و اين تنها راهى است كه يك كسب و كار ميتواند از طريق آن موفق شود. در سال ٢٠٠٩ ما حوزه ای را معرفى كرديم كه استراتژى ما براى رشد پايدار و شروع يك كسب و كار پايدار براى مدت طولانى بود.

Back to top