نوآوری در یونیلیور

نوآوری هدف اصلی یونیلیور برای رشد پایدار است. علم، فناوری و توسعۀ تولید نقش اساسی را در برنامه های مربوط به تأمین محصولات درجۀ یک برای مصرف کنندگان. دارد تا زندگی خود را بهبود بخشند و در عین حال تأثیری مثبت نیز بر محیط زیست و جامعه داشته باشد.

یافتن شیوه های جدید برای رشد پایدار

روند نوآوری در یونیلیور شامل سه مرحله است: تحقیق، توسعه، و عرضۀ محصولات.  همۀ نوآوری هایمان مبتنی بر اولویت دادن به خواست و نیاز مصرف کننده است.  ما به دنبال تولید محصولاتی هدفمندیم.  به این معنی که مصرف کننده از انتخاب آنها منصرف نشود.  ما روی مجموعه ای طرح و برنامه کار می کنیم که عبارتند از پیدا کردن فناوری های پیشرفته بااشتیاق مداوم برای رقابت جویی، راهیابی به بازارهای جدید، و تولید محصولاتی که قابلیت پایداری داشته باشند.

محصولاتی که با استفادۀ از نوآوری تولید می کنیم اعم از این که تولید خودمان به تنهایی باشد یا با مشارکت وسیع محققان درجۀ یک، مؤسسات علمی، عرضه کنندگان و شرکت های تخصصی، نقشی اساسی در آرمان ما برای ایجاد تأثیر مثبت بر جهان پیرامونمان دارد.  بسیاری از چالش های موجود در زمینۀ بهبود سلامت و رفاه، کاهش تأثیرات زیست محیطی ، و بهبود تغذیه، با استفاده از علم و فناوری رفع خواهند شد – و خواست ما پیشتاز بودن در این عرصه است.

برتری محصولات از مرحلۀ آزمایشگاهی تا مرحلۀ فروشگاهی

فرایند نوآوری شامل سه مرحلۀ اصلی است: تحقیق، توسعه، و عرضۀ محصول.

تحقیق با استفادۀ از برترین تسهیلات در سطح جهانی

شش مرکز اصلی تحقیق و توسعۀ یونیلیور در ایالات متحده، بریتانیا، هلند، هند، چین در مورد علوم و فناوری های قابل کاربرد در فرایند توسعۀ تولیدات کار می کنند.

هدف تحقیقاتی ما گردآوری برترین افکار بدیع موجود از سراسر جهان است – ما نه تنها از بهترین افکار و متخصصان علمی موجود در خود یونیلیور استفاده می کنیم بلکه همکاری نزدیکی با دانشگاه ها و شرکت های تخصصی نیز داریم.

ما سابقۀ پرباری از نظر دستیابی به نوآوری های پیشرفته داریم – فناوری های جدیدی که بهتر از گزینه های موجود جوابگوی نیاز مصرف کننده اند و می توانند مؤثرتر باشند.

تولید محصولاتی که پاسخگوی نیازهای مصرف کننده اند

تیم های مرتبط با طرّاحی محصول، پیشرفت های علمی و فناوری ما را یک گام فراتر می برند و به پیشنهادهای بی نظیری در مورد محصولاتی می شوند که مصرف کننده می خواهد و نیاز دارد.  توسعه و آزمون فناوری جدید تا مرحلۀ انطباق با توصیف مشخصات محصول ادامه دارد – تا تکمیل فرمولی که مثلاً کامل به نظر برسد و در صورتی که ادامه یابد خدشه نپذیرد، یا مثلاً تولید بسته بندی هایی که متناسب با شکل محصول، مورد پسند مصرف کننده، با حداقل تأثیر زیست محیطی.

سپس محصول را از هر حیث آزمایش می کنیم – نخست برای این که مطمئن شویم ایمن و سلامت است و منطبق با ضوابط عملکردی ما، و نیز اطمینان به این که پاسخگوی نیازهای مصرف کننده است.

عرضۀ محصولات جدید به بازارهای یونیلیور

تیم های آماده سازی در مراکز تحقیق و توسعه متکی بر اطلاعات و دانش محلّی اند – نظیر ذوق و سلیقۀ مصرف کننده، چهارچوب مقرراتی و قانونی، ملاحظات حقوقی و محصولات رقیب – در جریان آماده سازی یک محصول برای عرضۀ به بازار جدید.  آنها همکاری نزدیکی با همکاران خود در بازاریابی و زنجیرۀ عرضۀ محصولات دارند تا مطمئن شوند که تولید محصول جدید نتیجه بخش و پاسخگوی نیاز مصرف کننده است.

سرمایه گذاری در آینده ای روشن تر

ببیش از 6000 متخصص و کارشناس تحقیق و توسعه در یونیلیور با نوآوری هایشان محصولات جدیدی می سازند.  ما همه ساله یک میلیارد یورو در زمینۀ تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنیم و دارای بیش از 20000 مجموعۀ تولیدات ثبت شده و موارد کاربرد ثبت شده ایم.

Back to top