شـرکت یونیلیور ایراندربارهنوآوریمحصولات و مواد اولیه‌ی مارویکرد ما به ایمنی و سلامت محصولات و مواد اولیۀ آنها

رویکرد ما به ایمنی و سلامت محصولات و مواد اولیۀ آنها

ایمنی و سلامت محصولات، مهم ترین اولویت ماست. میلیون ها نفر در سراسر جهان همه روزه از محصولات یونیلیور در حوزۀ مراقبت های شخصی و خانگی استفاده می کنند. مردم به ایمنی و سلامت محصولاتی که در اختیار خانواده و محیط زیست آنها قرار می دهیم اطمینان دارند.

ضوابط یونیلیور در مورد مواد اولیۀ محصولات

 int

ضوابط ما در مورد مواد اولیۀ محصولات مبتنی بر سه عامل اصلی است:

قوانین و مقررات، بررسی ها و ارزیابی هایی که خودمان در مورد ایمنی سلامت داریم، و تغییر سلایق و اولویت های مصرف کننده.

در قدم اول باید مطمئن شویم که محصولاتمان منطبق با قوانین مربوطه باشد.  در برخی موارد، این ضوابط را فوق ضوابط مقرّر توسط قانون قرار می دهیم.  در این صورت از منابع تأمین کنندۀ این مواد و شرکا نیز انتظار داریم که این ضوابط را رعایت کنند.  همچنین زمانی که برند جدید یا شرکت جدیدی را می پذیریم، سعی می کنیم اطمینان حاصل کنیم که در ضورت امکان هر چه زودتر بر طبق ضوابط ما عمل کنند.

ما ضوابط واحدی در مورد تولید، فروش یا مصرف محصولاتمان در جهان به کار می بریم.  این ضوابط با توجه به اطلاعات جدید به شکلی مداوم باز نگری و به روز می شوند.

تخصص در زمینۀ سلامت و محیط زیست

یونیلیور دارای «مرکز بیمۀ سلامت و محیط زیست» (            ) تخصصی است که حدود 200 نفر کارمند دارد، از جمله دانشمندان برجسته و پیشتاز در حوزۀ تخصصی خود.

هدف اصلی این گروه در مرکز نامبرده، ارزیابی ایمنی و سلامت و قابلیت پایداری محصولات یونیلیور از نظر محیط زیست به منظور اطمینان به سلامت آنها برای مصرف کنندگان، کارکنان ما، و محیط زیست است.

تضمین سلامت و قابلیت پایداری با استفاده از خبرگان و همکاری های علمی

ما ضمن پیشبرد ابتکار عمل های خود در زمینۀ تحقیقات علمی، همکاری نزدیکی با مراجع ذیصلاح در سراسر جهان نیز داریم، از جمله با قانونگذاران، محققان دولتی و کارشناسان علمی.  این همکاری ضامن استفادۀ همیشگی ما از جدیدترین پیشرفت های علمی در بررسی سلامت و قابلیت پایداری زیست محیطی محصولات ماست.

بررسی و سنجش سلامت و قابلیت پایداری

از همان فکر بدیع اولیه در بارۀ یک محصول جدید تا تولید و فروش آن، تا مرحلۀ پایان مصرف آن، محققان «مرکز بیمه سلامت و محیط زیست» گام به گام مشغول راهنمایی اعضای یونیلیور در زمینۀ سلامت و قابلیت پایداری زیست محیطی اند.

محققان این مرکز پیش از معرفی یک محصول با گروه های مختلف یونیلیور در مورد سلامت یک محصول و تأثیر آن بر محیط زیست کار می کنند.

ما از روش های ارزیابی و سنجش سلامت و قابلیت پایداری شناخته شده در سطح بین المللی استفاده می کنیم که فناورری محصول، مواد اولیۀ آن و نحوۀ استفادۀ از آن را در نظر می گیرند

توجّه به احتمال خطر، تهدید و خطرپذیری

در ارزیابی سلامت دو عامل اصلی مدّ نظر ما در تعیین میزان خطر یک مادۀ اولیه یا یک محصول است: احتمال خطر و خطر.

خطر به شکلی بالقوه همه جا پیش می آید و گاه در جاهایی که حداقل انتظار می رود.  مثالی می زنیم: سیانور یک مادۀ شیمیایی خطرناک است و ممکن است با خوردن هسته های سیب منتشر شود.

ما می دانیم که سیانور خطرناک است ولی می دانیم که انتشار میزان اندکی از آن و این احتمال که با خوردن چند هستۀ سیب اتفاقاً در معرض آن قرار می گیریم به این معنی نیست که خطر به بار می آید.

سنجش خطر داشتن و خطر پذیر بودن خصوصاً برای انتخاب مواد اولیۀ محصولات و تضمین استفادۀ از آنها به میزان درست هم از حیث سلامت و هم از لحاظ تأثیرشان مهمّ است.

برای بررسی میزان تهدید یک محصول، میزان مصرف آن را هر بار، مدّت زمانی که هر بار مصرف شده و دفعات مصرف آن را در نظر می گیریم.  حتّی امکان مصرف ناخواستۀ آن محصول را هم منظور می کنیم؛ مثلاً استفادۀ از ژل بدن شوی برای شتشوی موی سر.

با اطمینان خاطر به این که میزان تهدید یک محصول بسیار کمتر از حدّی ست که مضّر باشد، می توانیم مطمئن باشیم که محصولاتمان برای مصرف کننده، کارکنان ومحیط زیست مان سالم است.

هر اطلاعات تازه ای راجع به  مواد سازندۀ محصولات در اختیارمان قرار گیرد مورد آزمایش قرار می دهیم.  در صورتی که این اطلاعات موجب تغییر خطر سنجی قبلی ما بشود، همیشه به مورد اجرا می گذاریم.

توجه به در خواست مصرف کننده

مصرف کنندگانی هستند که گهگاه به ما می گویند بهتر است محصولی را بدون استفادۀ از مواد خاصی تولید کنیم.  ما برای تولید همۀ محصولاتمان از موادّ سالم استفاده می کنیم؛ با این حال در صورتی که مادۀ مناسب دیگری موجود باشد، همیشه به فکر جایگزینی آن هستیم.

Back to top