تاریخچه یونیلیور

یونیلیور از دهۀ 1880 به فعالیت های تجاری اشتغال داشته است. میراث یگانۀ ما همان راهی را شکل می دهد که امروزه نیز دنبال می کنیم.

نگرش یونیلیور

کمک به مردم برای بهره مندی بیشتر از زندگی

نگرش یونیلیور در امر تجارت که عبارت از کمک به مردم برای برخورداری از ظاهری بهتر، احساسی خوش تر و لذّتی بیشتر از زندگی است، بیانگر شناخت روشنتر ما از مصرف کننده در سدۀ 21 و زندگی اوست.  ولی روح این رسالت ما همان رشتۀ اتصالی را می سازد که در سراسر تاریخ یونیلیور جاری است.

در دهۀ 1890، ویلیام هسکت له ور، مؤسس «له ور برادرز» افکار بدیعی راجع به «صابون سان لایت» به رشتۀ تحریر در آورد حاوی محصول انقلابی جدیدی که امر بهداشت نظافت را در عصر ویکتوریا ترویج می کرد.

هدف آن «همگانی کردن نظافت؛ کاهش کار زنان؛ ترویج بهداشت و کمک به جذابیت شخصی و لذّت بخش تر و دلپذیرتر کردن زندگی برای مصرف کنندگان محصولاتمان بود.»

هنوز اصطلاح «مأموریت شرکتی» اختراع نشده بود ولی این افکار در بطن کار تجاری ما جای داشت.  حتی با وجود منسوخ شدن این ذهن و زبان که کار زن تنها کدبانوگری است.

گذشته ما را جستجو کنید تا در بارۀ تاریخچۀ این شرکت که اکنون سه سده را پشت سر می گذارد بیشتر بدانید.

 

Back to top