هدف ، ارزش ها و اصول

در هدف ما از تأسیس این شرکت تصریح می شود که لازمۀ موفقیت رعایت «بالاترین ضوابط رفتاری شرکت ها در برابر کسانی است که با ما کار می کنند، اجتماعاتی که با آنها سروکار داریم، و زیست محیطی که بر آن تأثیر می گذاریم.» ارزش های ما تعیین کنندۀ نحوۀ انجام امور تجاری و تعامل با همکاران، شرکا، مشتریان و مصرف کنندگان است. چهار ارزش اصلی ما عبارتند از یکپارچگی، مسئولیت، احترام، و پیشگامی. همزمان با گسترش بازارهای جدید، استعدادهای جدید را به کار می گیریم و با چالش های جدیدی روبرو می شویم، این ارزش.ها راهنمای افرادمان در تصمیم گیری ها و اقدامات روزانه شان می شود.

یکپارچگی مدام در همۀ امور

پیشبرد امور توأم با یکپارچگی همیشه محور اصلی تعهدات شرکتی ما بوده است.  یکپارچگی تعیین کننده نحوۀ عمل ماست، هر کجا که باشیم.  یکپارچگی راهنمای ما در صحت کارها برای موفقیت های دراز مدت یونیلیور است.

تأثیر مثبت و بهبود مستمرّ

ما می خواهیم با محصولاتمان، امور و مناسبات تجاری خود، کمک های داوطلبانه و انواع و اقسام راه های ارتباط با شرکا و کلّ جامعه، تأثیری مثبت به جا بگذاریم.  همچنین نسبت به بهتر کردن مستمرّ نحوۀ این تأثیرات و هدف دراز مدت تر خود که توسعۀ پایدار تجارت ماست متعهدیم.

تدوین خواست های بلند مدت ما

هدف اصلی شرکت خواست های بلند مدت ما را در امر تجارت شرح می دهد.  این هدف مبتنی بر ارزش های ماست و نیز «مجموعۀ اصول تجاری» ما که به همان نسبت حائز اهمیت ماست حاوی ضوابطی که هر یک از اعضای یونیلیور در هر نقطۀ جهان باید رعایت کند.

«مجموعۀ اصول تجاری» ما به پشتوانۀ 24 «مجموعۀ خط مشی» است که مرجعی است حاوی باید و نبایدهایی شامل همۀ کارکنان و سایر کسانی که با یونیلیور کار می کنند.

همکاری با دیگران

ما خواهان همکاری با آن منابع تأمین مواد، نمایندگی ها، توزیع کنندگان و سایر شرکای تجاری هستیم که ارزش هایی مشابه ما دارند و حامی همان ضوابط و معیارهایی هستند که ما هستیم.  هدف از «سیاست تأمین منابع مسئولیت پذیر» به اتفاق «مجموعۀ اصول تجاری یونیلیور» حمایت از دوازده اصل بنیادی در مورد یکپارچگی امور شرکت از جمله مسئولیت های خاص در برابر کارکنان، مصرف کندگان و محیط زیست است.

اعتبار یونیلیور از حیث انسجام یا یکپارچگی امر تجارت و احترام به منابع کسانی که فعالیت های ما بر آنها مؤثر واقع می شود، همان سرمایۀ واقعی برای شرکت است که اعضای ما و محصولاتمان.باشد  نخستین اولویت ما موفقیت در کار است، یعنی سرمایه گذاری برای رشد بیشتر و ایجاد توازن میان منافع کوتاه مدت و بلند مدت. معنای دیگر آن عبارت است از توجه به مصرف کنندگان، کارکنان و سهامداران، شرکای تجاری و جهانی که در آن زندگی می کنیم.

شرط موفقیت برخورداری از برترین ضوابط و اصول رفتاری از جانب همۀ ماست.  ما می خواهیم «مجموعۀ اصول تجاری»، شرکت، مجموعۀ سیاست ها»ی مرتبط با آن اصول و برنامۀ رضایت طرف سوم، تأثیری مثبت در امور روز مرۀ ما داشته باشد: هر یک از ما همواره ملزم به حمایت از اینها هستیم.

Back to top